Toepassen wet- en regelgeving en cao

Doen Wat Werkt helpt jou als werkgever bij het toepassen van de wet- en regelgeving en houdt je op de hoogte van cao-veranderingen.

Wie personeel in dienst heeft, is gebonden aan wet- en regelgeving. Het begint al bij de arbeidsovereenkomst, wat zet je hier wel en niet in? Wat is wettelijk verplicht, waar heeft een werknemer recht op en wat mag er eigenlijk niet in een arbeidsovereenkomst staan? Heeft jouw branche een cao? Dan heb je hier als werkgever ook rekening mee te houden. Er komt best een heleboel op je af als je personeel in dienst neemt, een P&O adviseur kan hierbij helpen. Laat mij je de weg wijzen in het doolhof van wet- en regelgeving en blijf op de hoogte van cao-veranderingen. 

Wettelijke regels voor de werkgever

Als werkgever ben je gebonden aan bepaalde wettelijke regels. Het is dus belangrijk om te weten aan welke wettelijke verplichtingen je je als werkgever moet houden. Dit zijn de belangrijkste wetten waar je je als werkgever aan moet houden:

Het Burgerlijk Wetboek (BW)

In het Burgerlijk Wetboek staan de regels beschreven over onder andere de proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag. Per regel staat omschreven of en hoe hier van afgeweken kan worden. Mocht hier vanaf geweken kunnen worden, dan wordt dit omschreven in de cao of de arbeidsovereenkomst. Staat dit niet nadrukkelijk vermeld, dan heb je je als werkgever dus te houden aan de regels uit het Burgerlijk Wetboek. 

Wet arbeid en zorg

De Wet Arbeid en Zorg, ook wel WAZO genoemd, is een wet waarin het recht op verschillende soorten verlof geregeld is. Je moet hierbij denken aan zaken als het zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof. De Wet Arbeid en Zorg heeft als doel om het voor werknemers makkelijker te maken werk en privé te combineren. 

De Arbeidstijdenwet (ATW)

De Arbeidstijdenwet is in het leven geroepen om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers te waarborgen. Als werkgever heb je je dus te houden aan de wettelijke regels over werktijden, rusttijden, pauzes en nachtdiensten. De Arbeidstijdenwet geldt voor alle werknemers van 18 jaar en ouder, dus ook voor stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. 

De wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Sinds augustus 2022 is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht. Deze wet heeft als doel de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken voor de werknemer. Als werkgever ben je verplicht meer informatie op te nemen in de arbeidsovereenkomst, kunnen werknemers een verzoek indienen voor een meer voorspelbare arbeidsrelatie en is er niet langer een verbod op nevenwerkzaamheden, tenzij er sprake is van een rechtvaardigingsgrond. Deze wet geldt zowel voor bestaande als nieuwe werknemers en vraagt dus zeker de aandacht van de werkgever. 

De Wet minimumloon

In Nederland geldt het wettelijk minimumloon voor iedere werknemer vanaf 21 jaar. Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon. Het minimumloon is het laagste bedrag dat je als werkgever wettelijk verplicht bent aan een werknemer als loon te betalen. Natuurlijk staat het je als werkgever vrij meer te betalen dan het wettelijk minimumloon en mag een werknemer ook onderhandelen over het salaris.  Het wettelijk minimumloon wordt elk half jaar op 1 januari en 1 juli herzien en aangepast. Als werkgever ben je dus verplicht om elk half jaar je loonadministratie onder de loep te nemen.

Wetgeving over gelijke behandeling

Er zijn verschillende wetten over gelijke behandeling. Zo is er de Algemene wet Gelijke behandeling. Deze wet verbiedt discriminatie op het gebied van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero- of homoseksuele geaardheid en burgerlijke staat. Ook mogen werkgevers geen onderscheid maken in de arbeidsvoorwaarden tussen mannen en vrouwen, mensen met of zonder een migratieachtergrond, werknemers die in voltijd of deeltijd werken, werknemers met een vast of tijdelijk contract, mensen met of zonder handicap en mensen met een chronische ziekte of gezonde mensen. 

Werkgever en de cao

Er is een grote kans dat je als werkgever te maken hebt met een cao. In vele branches zijn collectieve afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden en als werkgever (en werknemer) heb je je aan deze afspraken te houden. Maar deze afspraken veranderen eens in de zoveel tijd en daarmee heb je er als werkgever een extra kopzorg bij. Tenzij je de hulp inschakelt van Doen Wat Werkt!

Wat is een cao

Een cao, collectieve arbeidsovereenkomst, is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Je moet hierbij denken aan afspraken over salaris, toeslagen, werktijden, proeftijd, opzegtermijn en de betaling van overwerk. De afspraken in een cao zijn in veel gevallen voor de werknemer gunstiger dan de wettelijk vastgelegde arbeidsvoorwaarden. Zo kan het loon in een cao hoger zijn dan het minimumloon of krijgen werknemers meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. 

Een cao komt tot stand door middel van onderhandelingen tussen werkgevers- en werkgeversorganisatie. Bij een akkoord tussen alle partijen worden de afspraken vastgelegd in een principeakkoord. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan de cao vervolgens algemeen verbindend verklaren. Dit betekent dat de cao voor alle werkgevers en werknemers in de desbetreffende sector geldt. Ook als zij geen lid zijn van een werkgeversorganisatie of vakbond. De afspraken worden gemaakt voor een bepaalde periode van bijvoorbeeld één of twee jaar en dan begint het hele riedeltje weer opnieuw. 

Doen Wat Werkt wijst de weg

Als werkgever heb je je dus te houden aan een aantal belangrijke wetten. De hier genoemde wetten zijn maar een fractie van de wet- en regelgeving waar je je aan hoort te houden. Maar hoe weet je nou welke regels er allemaal voor jou en je bedrijf gelden? Het kan een waar doolhof lijken. Laat mij je de weg wijzen!

Met mijn jarenlange ervaring en up-to-date kennis van de wet- en regelgeving help ik jou om geen wetten en regels te overtreden. Of je nou hulp kunt gebruiken met het opstellen van een arbeidsovereenkomst, vragen hebt over de Wet Transparante- en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden of wilt weten wat de nieuwe cao voor gevolgen voor je bedrijf heeft. Doen Wat Werkt helpt!